قائمة الخدمات

Engineering pulse events

Explanations related to the events and
events of the Engineering Pulse from the Nice Pulse Consortium

بیشتر ...

Meeting the needs of construction projects

Explanations related to meeting the needs of construction projects from Naleb Nik Consortium

بیشتر ...

Export of technical and engineering services

Explanations regarding the issuance of technical engineering services from Naleb Nik Consortium

بیشتر ...

Marketing and advertising

Explanations related to marketing and advertising from the Nice Pulse Consortium

بیشتر ...

Export of goods and equipment

Explanations regarding the export of goods and equipment from Naleb Nik Consortium

بیشتر ...

Construction projects

Explanations related to construction inside and outside the country from Pulse Consortium

بیشتر ...

التسويق والإعلان

شرحــــــــات بخصوص التســـــويق والإعــــــلان من کنســـــرسیوم نبــــض نیـــــک

بیشتر ...

مشاريع البناء داخل وخارج البلاد

توضيحات بخصــــوص البناء داخل وخارج البلـــــاد من قبل اتحاد نبــــض نيك

بیشتر ...

صدور البضائع والمعدات

شرح حــــــــول صدور البضائع والمــــــــعدات من قبل تكتل نبــــــــض نيـــــــتك

بیشتر ...

تقديم خدمات هندسية فنية

شرح حول تقديم الخـــدمات الهندسية والفنية من قبل تكتل نبـــــض نيـــــك

بیشتر ...

تأمين احتياجات مشاريع البنية التحتية

شرح حول تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية من قبل تكتل نبض نيك

بیشتر ...

فعاليات نبض الهندسة

شـــــرح حول الأحــــــداث والفعاليات الهنـــدسية من قبل تكتل نبـــــض نيـــــك

بیشتر ...

رویداد های نبض مهندسی

توضیحاتی در رابطه با رویداد ها و ایونت های نبض مهندسی از کنسرسیوم نبض نیک

بیشتر ...

تامین نیاز پروژه های ساختمانی

توضیحاتی در رابطه با تامین نیاز پروژه های ساختمانی از کنسرسیوم نبض نیک

بیشتر ...

صدور خدمات فنی مهندسی

توضیحاتی در رابطه با صدور خدمات فنی مهندسی از کنسرسیوم نبض نیک

بیشتر ...

بازاریابی و تبلیغات

توضیحاتی در رابطه با بازاریابی و تبلیغات از کنسرسیوم نبض نیک

بیشتر ...

صدور کالا و تجهیزات

توضیحاتی در رابطه با صدور کالا و تجهیزات از کنسرسیوم نبض نیک

بیشتر ...

پروژه ساخت در داخل و خارج کشور

توضیحاتی در رابطه با ساخت در داخل و خارج کشور از کنسرسیوم نبض

بیشتر ...