بازاریابی و تبلیغات

محتواک با هدف شبکه سازی و تامین نیاز بخش های مختلف صنعت ساختمان، رویداد نبض مهندسی را با رویکردهای متفاوتی از موضوعات تئوری تا بازدیدهای نمایشگاهی داخلی و خارجی، بازدید از پروژه های ساختمانی و برگزاری مراسم های بزرگداشت در دستور کار خود قرار داده است تا هم مهمانان برنامه از مباحث ارائه شده بهره مند شوند و هم تولیدکنندگان و صاحبان پروژه های عمرانی، ارتباط موثری با مدعوین نبض مهندسی که عمدتا بازار هدف آنها هستند داشته باشند. تولید محتوای چندرسانه ای تبلیغات و سوشیال مدیا برگزاری رویدادهای مشتری محور