صدور خدمات فنی مهندسی

کشور ایران با داشتن بیش از 500 هزار مهندس ساختمان آموزش دیده که در صنعت پر رونق ساخت و ساز کشور فعال هستند ظرفیت مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار متخصص به کشورهای منطقه و جهان است و این کنسرسیوم((NIC  آمادگی تعامل با شرکای خارجی را در صدور خدمات فنی و مهندسی دارد. بیش از 5000 مهندس ساختمان تکنسین و کاردان های فنی با تجربه ارائه خدمات مهندسی دورکار و حضوری آمادگی تعامل با شرکا و پروژه های خارجی