شبکه ارتباطی قدرتمند در سطح بین الملل

شبکه ارتباطی قدرتمند در سطح بین‌المللی می‌تواند منجر به موارد زیر شود:
دسترسی به اطلاعات و دانش جدید: کنسرسیوم بازرگانی می‌تواند از طریق شبکه ارتباطی خود به اطلاعات و دانش جدید در مورد صنعت ساختمان دسترسی پیدا کند.
فرصت‌های جدید: کنسرسیوم بازرگانی می‌تواند از طریق شبکه ارتباطی خود فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکار خود پیدا کند.
اعتبار و شهرت: کنسرسیوم بازرگانی می‌تواند از طریق شبکه ارتباطی خود اعتبار و شهرت خود را در صنعت ساختمان افزایش دهد.